Provinciale Restauratieregelingen

Het Rijk stelt aan provincies jaarlijks een budget beschikbaar waarmee zij restauratieprojecten kunnen subsidiëren. Elke provincie richt hiervoor zijn eigen subsidieregeling in.

MONUMENTEN ZIJN VAAK ERG GEBONDEN AAN DE REGIO EN DE LOKALE CULTUUR.

Wanneer herstelwerkzaamheden omvangrijker zijn dan regulier onderhoud spreekt men van restauratie. Rijksmonumenten zijn vaak erg aan hun regio en de lokale cultuur verbonden. Daarom stelt het Rijk jaarlijks een budget beschikbaar aan provincies om restauraties te subsidiëren. Iedere provincie besteedt dit bedrag, eventueel aangevuld met eigen budget, op haar eigen manier. Aansluitend op het eigen cultuur-/erfgoedbeleid, hebben de meeste provincies een subsidieregeling voor restauraties opgesteld.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

De subsidie kan aangevraagd worden voor herstelwerkzaamheden aan de monumentale onderdelen. Bij de meeste provincies kan hiervoor tot 50% van de kosten gesubsidieerd worden. De provincie stelt hierbij wel eisen aan de restauratie. Is de restauratie onderdeel van een herbestemming? Worden er energiebesparende maatregelen toegepast? En hoeveel is de eigen inleg van de aanvrager?

Voorwaarden en aanvraagtermijn

De exacte voorwaarden en de aanvraagtermijn verschillen per provincie. Toekenning van subsidie is op volgorde van binnenkomst of op basis van score wat betreft de eisen en cofinanciering, ook dit varieert per provincie. We vertellen u graag meer over de regeling die in uw provincie van toepassing is, neem gerust contact met ons op 033-4654901.