Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

De overheid stelt een subsidie beschikbaar om eigenaren van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, overheidsgebouwen, culturele gebouwen, zorginstellingen en rijksmonumenten, te stimuleren om te investeren in verduurzamingsmaatregelen.

Wat wordt er gesubsidieerd?
De regeling vergoedt een deel van de advies en aanschafkosten van energiebesparende maatregelen. De subsidie kan worden aangevraagd voor de projectkosten van één verduurzamingsmaatregel of een combinatie van maximaal drie verduurzamingsmaatregelen of integrale verduurzaming binnen bestaand maatschappelijk vastgoed.

De volgende non-profitinstellingen kunnen in aanmerking komen:

Zorginstellingen: Ziekenhuizen, gezondheids-, revalidatie- en verzorgingscentra etc.
Onroerend goed in eigendom van de provincie, gemeente of waterschap.
Scholen: Primair en voortgezet onderwijs, (hoger) beroepsonderwijs en universiteiten,
Culturele instellingen: Openbare bibliotheken en archieven, kunstuitleencentra etc.
Rijksmonumenten: Met uitzondering van gebouwen met een woonfunctie conform het Bouwbesluit 2012.
Stichtingen: Buurt- en dorpshuizen, wijk- en gemeenschapscentra etc.

De belangrijkste voorwaarden en uitgangspunten

De subsidieaanvraag kan uitsluitend worden gedaan op basis van een vooraf opgesteld energieadvies,
De werkzaamheden mogen pas starten na 3 oktober 2022,
De subsidie is bedoeld voor bestaand maatschappelijk vastgoed. Het gebouw is ten minste 10 jaar oud, ofwel opgeleverd in 2012 of eerder. Wanneer het gebouw is opgeleverd na 2012 is er alleen subsidie beschikbaar wanneer de investeringen leiden tot het verduurzamen van de warmtevoorziening ter vervanging van de gasaansluiting.

De subsidie
De subsidie bedraagt 30% van de kosten van de subsidiabele investeringen. In aanvulling hierop bedraagt de subsidie voor verduurzamings- en energieadvies en certificeringskosten voor een energielabel 50% van de kosten.

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt
De regeling opent op 3 oktober 2022 en loopt door t/m december 2023. Verdeling van het subsidiebudget is op basis van het “first come, first served” principe. Het subsidieplafond voor 2022 en 2023 is vastgesteld op € 150 miljoen.

Door onze jarenlange kennis en ervaring van ruim dertig jaar zijn wij de aangewezen partij om u te adviseren en ontzorgen hierin.

Wat is onze aanpak?

– We analyseren welke investeringsprojecten in aanmerking kunnen komen;
– Aansluitend kunnen we samen met uw projectteam inventariseren of aan de voorwaarden voldaan kan worden;
– We helpen om de aanvraag goed voor te bereiden;
– Zodra mogelijk zorgen we voor de indiening van de subsidieaanvraag;
– We helpen na de subsidietoekenning bij de verantwoording van de te ontvangen subsidie.